AE-412, SECTOR 1, SALT LAKE CITY, KOLKATA-700064 (G+3 BUILDING)